موضوع جستجو: اکسیژن درمانی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اکسیژن درمانی در منزل : وقتی بحث اکسیژن درمانی به میان میاید اکسیژن یک دارو است که باید توسط پزشک تجویز شود ، چرا که شرایط و میزان مصرف و حتی  گاهی منع مصرف برای