موضوع جستجو: تراکئوستومی - نفس بان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تراکئوستومی چیست ؟ : ممکن نباشد، تراکئوستومی توصیه می شود. نای یا تراشه اندامی استوانه ای شکل در دستگاه تنفسی که از انتهای حنجره آغاز به نایژه‌ها ختم می شود و دهان و بینی